Tư vấn & mua phần mềm Keyshot tại Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 - Hà Nội: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com
Đi kèm
Sản phẩm đi kèm là phiên bản đặc biệt của KeyShot được đi kèm khi lựa chọn sản phẩm phần mềm 3D. Mỗi phiên bản chỉ cho phép nhập phần mềm 3D mà nó đi kèm với. Mỗi phiên bản đi kèm với tất cả các tài liệu và ánh sáng cài đặt trước. Định dạng đầu ra được xác định bởi các phần mềm 3D KeyShot đi kèm. Vui lòng bấm vào từng mục để xem danh sách đầy đủ các tính năng và hạn chế.

 

KeyShot cho Delcam
Delcam offers five version of KeyShot for Delcam products. Import is limited to each Delcam product file through their corresponding plugins.
KeyShot cho Geomagic Design
KeyShot for Geomagic Design is offered by 3D Systems in two versions. Import is limited to GD files through KeyShot for Geomagic Design plugin.
KeyShot cho SpaceClaim
KeyShot for SpaceClaim is offered by ANSYS in three versions. Import is limited to SpaceClaim files through the KeyShot for SpaceClaim plugin.
KeyShot cho IronCAD
KeyShot for IronCAD is available as an add-on to IronCAD through IronCAD and their resellers. Import is limited to IronCAD files through the KeyShot for IronCAD plugin.
KeyShot cho SolidEdge
KeyShot for Solid Edge is included with SE and Premium, available through Siemens PLM and their resellers. Import is limited to SE files through KeyShot for SE plugin.
KeyShot cho ZBrush
KeyShot for ZBrush is available through Pixologic bundled with the ZBrush to KeyShot Bridge. Import is limited to ZBrush files through the ZBrush to KeyShot Bridge.
KeyShot cho ZW3D
KeyShot for ZW3D plugin brings single-click integration to the product design workflow within ZW3D. Import is limited to ZW3D files through the available plugin.